Овідіопольське УВГ | Офіційний сайт


Перейти к содержанию

Служби та відділи

Овідіопольське УВГ

При керівництві

 

Секретар – Бурдаева Дарья Олексіівна

Підпорядковується безпосередньо начальнику управління. Виконує технічні функції щодо забезпечення і обслуговування роботи начальника управління, підрозділів управління, організовує телефонні переговори керівника, приймає і передає телефонограми, записує під час його відсутності прийняті повідомлення та телефонограми, доводе до відома керівника їх зміст, веде діловодство, приймає кореспонденцію, здійснює роботу по підготовці засідань і нарад, що проводяться керівником, оформляє протоколи засідань.

Провідний інженер з охорони праці – Адирова Валентина Миколаївна
Підпорядковується безпосередньо начальнику управління. Контролює створення безпечних та здорових умов праці, проводить заходи по охороні праці. Слідкує за виконанням правил, стандартів, норм, положень, інструкцій з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту і охорони навколишнього середовища, надання робітниками установлених пільг і компенсацій за умовами праці. Складає приписи щодо усунення наявних недоліків на виробництві, одержує необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці, вимагає відсторонення від роботи осіб, які не пройшли медичний огляд, навчання, інструктаж, і не мають допуску до відповідних робіт.

Провідний інженер з підготовки кадрів – Головач Людмила Володимирівна

Підпорядковується безпосередньо начальнику управління. Виконує роботу по забезпеченню управління кваліфікованими кадрами, розробляє перспективні плани укомплектування кадрами, здійснює контроль за станом трудової дисципліни в підрозділах управління і виконання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, оформлює, зберігає та видає трудові книжки особистого складу, своєчасно вносить в них відповідні записи, готує необхідні матеріали для кваліфікаційної і атестаційної комісії, готоє подання на робітників та спеціалістів для нагородження, заохочення.

Юрисконсульт – Химич Віта Миколаївна

Підпорядковується безпосередньо начальнику управління. Організовує правову роботу спрямовану на правильне застосування та неухильне дотримання діючого законодавства України під час виконання працівниками своїх посадових обов’язків. Бере участь у роботі по оформленню господарських договорів, готує висновки про їх юридичну спроможність, представляє інтереси управління в загальних та спеціальних судах України при розгляді справ, оформлює та подає на державну реєстрацію зміни до статутних документів підприємства, оформлює документи по проведенню розслідування та перевірки фактів крадіжок державного майна управління, направляє їх до правоохоронних органів.

Завідувач господарства – Зінченко Микола Григорович

Підпорядковується безпосередньо начальнику управління. Організовує роботу з господарського обслуговування уаправління, забезпечує своєчасне прибирання приміщень відповідно до санітарних норм, а також прибирання прилеглих територій. Організовує виконання робіт з благоустрою і догляду за зеленими насадженнями на території виробничої бази. Контролює робочий стан систем опалення, вентиляції, каналізації, електромережі, зв’язку та інших засобів комунікації, організовує роботу по охороні території і приміщень, забезпечує дотримання пропускного режиму. Несе відповідальність якісно організовану роботу сторожів та прибиральниць виробничої бази управління.

Структурні підрозділи

 

Служба економіки здійснює та планує фінансово-виробничу діяльність, контролює використання коштів у розрізі кодів економічної класифікації видатків, складає штатний розпис у відповідності з лімітами з праці, затвердженою структурою управління, схемами посадових окладів та фондами заробітної плати. Організовує розробку прогресивних планових техніко-економічних нормативів матеріальних і трудових витрат, керує складанням виробничого плану підприємства, розраховує фонди заробітної плати і чисельність робітників з врахуванням необхіжності найбільш раціонального використання трудових ресурсів. Склад служби: головний економіст, економіст з праці.
Службу очолює –
Шипилевич Галина Михайлівна

Відділ бухгалтерського обліку та звітності проводить своєчасний та достовірний облік витрат виробництва, виконання кошторисів, складає економічно-обґрунтовані звіти калькуляцій собівартості робіт і послуг, веде облік дебіторської і кредиторської заборгованості, дотримується платіжної дисципліни, веде облік витрат фонду заробітної плати, суворо дотримується штатної, фінансової і касової дисципліни, проводить інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, документів та розрахунків, інших статей балансу підприємства.
Склад відділу: головний бухгалтер, провідний інженер бухгалтер, бухгалтер І кат., бухгалтер.
Відділ очолює –
Гоменюк Наталія Петрівна

Служба водокористування проводить політику раціональної організації забору води з джерел зрошення та забезпечення господарств водними ресурсами для зрошення земель на договірних засадах, спрямовує роботу з метою покращення режиму роботи Санжійського водосховища, міжгосподарських зрошувальних мереж, на підвищення якості обліку води, забраної з джерел зрошення і поданої водоспоживачам. Служба виконує завдання начальника упраління та підпорядковується заступнику начальника.
Склад служби: провідний інженер, інженери-диспетчери (4), інженер І кат., інженер з метрології.
Службу очолює –
Пирожок Олександр Романович

Служба водних ресурсів. Фахівці даної служби здійснюють аналіз сучасного стану використання водних ресурсів, збору, узагальнення, аналізу та підготовки інформації про стан водних об'єктів та водогосподарську обстановку, забезпечують своєчасний збір статистичних звітів, контролюють надходження коштів від оренди водойм на території Овідіопольського району. Ведуть державний облік водокористування по формі держстатзвітності 2-ТП (водгосп) та державного водного кадастру, аналізують інформацію про використання водних ресурсів водокористувачами та розрахунків сплати за спецводокористування, погоджують щоквартальні ліміти водокористувачам району. Служба виконує завдання начальника упраління та підпорядковується заступнику начальника.
Склад служби: провідний інженер, інженер І кат., інженер ІІ кат.
Службу очолює –
Лазар Тетяна Василівна

Служба енергозбереження та зв’язку здійсненює контроль за правильною експлуатацією та ефективним використанням електрообладнання, комп’ютерної техніки та засобів зв’язку, контролює використання електрообладнання управління у відповідності з ПТЕ, ПУЕ і ПТБ, впроваджує загальносистемне управління водорозподілом, що підвищує якість управління та запобігає перевитратам паливно-енергентичних ресурсів, проводить роботу з обміну досвідом у галузі експлуатації енергетичного устаткування, економії паливно-енергетичних ресурсів, сприяє досягненню високих показників експлуатації енергоустановок.
Склад служби: головний енергетик, інженер-енергетик І кат.
Службу очолює –
Дубінін Дмитро Валерійович

Ремонтно-експлуатаційна служба створена з метою планування та організації проведення планово-попереджувальних ремонтів, інженерних ремонтів інженерних споруд і пристроїв на меліоративних системах і водогосподарських об’єктах, які експлуатуються Овідіопольським УВГ, попередження передчасного зносу окремих споруд і меліоративних систем у цілому, забезпечення надійності їх роботи, зниження витрат та підвищення якості проведення ремонтних робіт.
Склад служби: провідний інженер з організації експлуатації та ремонту, інженер з організації експлуатації та ремонту І кат., нженер з організації експлуатації та ремонту ІІ кат.
Службу очолює –
Назаров Євгеній Анатолійович

Дільниця насосних станцій складається з 68 робітників, в тому числі 2-х начальників станцій насосних. Першу дільницю очолює – Петров Геннадій Михайлович, другу – Кіпрєєв Сергій Олегович. Дільниці насосних станцій один з найважливіших та найбільших за чисельністю підрозділів управління, робота машиністів насосних установок позмінна. Вона спрямована на цілодобове обслуговування насосних станцій, виконання пуску та зупинки двигунів і насосів, стеженням і підтримкою заданого тиску води, поточному ремонті насосно-силового обладнання, утриманням у зразковому стані прилеглої території насосних станцій та машиного залу.

Овідіопольська експлуатаційна дільниця №1 - має штат з 22-х осіб. ОЕД складається з 2 інженерів гідротехніків ІІ кат. та 19 регулювальників поавання води. Робота дільниці спрямована на підтримання справного та естетичного стану закріплених гідрометричних постів, закріплених за нею дільниць каналів, очистку сміттязатримувальних решіток та підпорних споруд від бур'янів, очистку швів, побілку та підготовку каналів до поливного сезону.
Дільницю очолює провідний інженер-гідротехнік –
Янєв Степан Якович.
Овідіопольська експлуатаційна дільниця №2 - має штат 9-х осіб. Обидві дільниці укомплектовані технікою – це дає змогу проводити повний комплекс експлуатаційних робіт, та утримувати водогосподарські об'єкти в належному стані, завдяки цим роботам насосні станції можуть безперервно подовати воду агрофірмам та водокористувачам. Дільницю очолює провідний інженер гідротехнік – Янєв Степан Якович, якому підпорядковуються 8 регулювальників подачі води.

Служба головного механіка створена з метою забезпечення технічно правильної експлуатації і надійної роботи механізмів і обладнання, організовує плановий ремонт техніки.
Основним завданням служби є: організація роботи по обліку і руху механізмів і обладнання, оформленню технічної і звітної документації, організація правильного збереження техніки, автомобілів, контроль за витратами паливо-мастильних матеріалів, організація складання розрахунків і заявок на придбання і доставку необхідних машин, устаткування та запасних частин.
Склад служби: головний механік, провідний інженер-механік, диспетчер автомобільного транспорту.
Службу очолює –
Кузьменко Василь Іванович

Завідувач центрального складу Бойчук Ганна Миколаївна
Підпорядковується безпосередньо головному бухгалтеру управління. Приймає на склад, переважує, перераховує, сортирує і розподіляє в приміщенні складу сировину, матеріали, товари, паливо, деталі, інструменти і готову продукцію, інші матеріальні цінності, а також відпускає зі складу продукцію згідно накладних. Забезпечує зберігання матеріальних цінностей, приймає участь в проведенні інвентаризації на складі, веде облік товарно-матеріальних цінностей.


Назад к содержанию | Назад к главному меню